Genex updated Network


CINA

New agents in China:
VIC-LINKS : Hong Kong, Shanghai, Guangzhou
BONDEX : Shanghai, Ningbo, Dalian, Tianjin, Qingdao
ORIENTAL LOGISTICS: Xiamen